ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ

Karnataka State Eligibility Test (KSET) Center for Lecturership

[Accredited by UGC, New Delhi]

Moulya Bhavan,University of Mysore, Manasa Gangothri, Mysore - 570 006

Contact Us

 

List of Contact Persons for KSET Examination – 2016

Prof. Dayanada Mane 
Vice Chancellor & Chairman K-SET (Incharge)
Dr. H. Rajashekar
Coordinator K-SET & Member Secretary
Ph: 0821-2419202, 439, 426

KARNATAKA STATE ELIGIBILITY TEST (K-SET) Center
Moulya Bhavan, Manasagangotri, University of Mysore, Mysore-570 006.

NODAL OFFICERS OF ALL THE CENTERS

1. BANGALORE                           Code:A
Prof. Sundar Raj Urs
Principal and Chairman, UCPE,
Jnana Bharathi Campus, Bangalore – 560056.
M: 9448454872, 9844393965 
Ph.080 22961722 / 22961229
Email: sundarrajurs@gmail.com

2. BELGAUM                                   Code:B
Prof.Talwar Sabanna
Professor, Department of Economics,
Rani Chennamma University, NH-04,
Bootaramanhatti,Belgaum- 591 196,
M: 9448393647, 
Email: sabannatalwars@rediffmail.com
3. BELLARY                              Code:C
Prof. Beemana gouda
Professor, Department of Commerce
Vijayanagara Sri Krishnadevaraya
University, Jnana Sagara Campus,
Vinayaka Nagar, Bellary-583 105
Ph No.08392-242702,M.No:9448814407
Email:bheemanagouda@gmail.com
4. BIJAPUR                                      Code:D
Prof.S.B. Kamashetty
Dean Faculty of Commerce,
Department of Commerce, Jnanashakthi campus,
Karnataka State Women’s
University, Toravi, Vijayapura – 586 101.
Ph: 08352-229103, M: 9448892024
Email: drkamashetty2003@yahoo.com
5. DAVANGERE                          Code:E
Prof.B.Bakkappa
Department of MBA,
Tolahunase, Davanagere University,
Shivagangothri, Davanagere – 577 002.
Ph: 08192-208093, M: 9731297079
Email:drbakkappa_b@yahoo.com
6. DHARWAD                                   Code:F
Prof. K C Tarachand
Director, Student welfare section,
Karnatak University, Pavate Nagar,
Dharwad – 580 003.Ph: 0836-2215216, 200
Mobile: 9448666911
Email:drkctarachand@gmail.com, directorswkud@gmail.com
7. GULBARGA                            Code:G
Prof.Kannalli B M
Department of Commerce
Gulbarga University
Gulbarga – 585 106.
M: 9449272625
Email:drbmk_627@rediffmail.com
8. MANGALORE                              Code:H
Prof. Ismail B
Department of Statistics
Mangalore University, Mangalagangothri
Mangalore-574 199, M : 9448546006
Ph : 0824- 2287358(O), 424 (Fax)
Email: mangalorekset16@gmail.com
9. MYSORE                                Code:I
Prof. H. Rajashekar
Co-Ordinator, KSET Center
Moulya Bhavan, Manasagangotri,
University of Mysore, Mysore – 570 006.
Ph.0821 2419202, 426, 439.
Email:hrkset2013@gmail.com
10. SHIMOGA                                  Code:J
Prof. B.S. Biradar
DOS in Library &Information Science
Jnana Sahyadri, Kuvempu University
Shankaraghatta,Shimoga-577451.
Ph : 08282-256255, M.: 9449400725
Email : bsbiradar53@rediffmail.com
11. TUMKUR                              Code:K
Prof.Kariyanna B
Principal, University College of Arts,
Tumkur University,Tumkur – 572 103.
M:9448660632
Email:kariyannatumkuruniversity@gmail.com
uca2013@gmail.com